گیاه Hypericum ascyron

Hypericum ascyron
-
2
L.
Great Saint John's Wort
1
Hypericaceae
H. pyramidatum. Ait.

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
تیمار اثرات نیش حشرات
ضماد
قاعده آور

استفاده خوراکی

برگ
چای