گیاه Hypericum bellum

Hypericum bellum
-
1
H.L.Li.
-
0
Hypericaceae

عکس

1
1.5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد کرم، کرم کش
متفرقه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین