گیاه Hypericum calycinum

Hypericum calycinum
-
0
L.
Rose Of Sharon
0
Hypericaceae

عکس

0.3
1
همیشه سبز
درختچه
سریع
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
بله
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ