گیاه Hypoxis hygrometrica

Hypoxis hygrometrica
-
0
Labill.
Golden Weather Glass
2
Hypoxidaceae

عکس

0.15
0.05
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

پیش بینی آب و هوا