گیاه Iberis amara

Iberis amara
-
2
L.
Rocket Candytuft
1
Cruciferae

عکس

0.3
0.15
-
یکساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد آسم
ضد اسکوربوت
ضد روماتیسم
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گل