گیاه Idesia polycarpa

Idesia polycarpa
-
0
Maxim.
-
1
Flacourtiaceae
Polycarpa maximowiczii.

عکس

12
10
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل