گیاه Ilex x altaclerensis

Ilex x altaclerensis
-
0
(Loudon.)Dallim.
Holly
0
Aquifoliaceae

عکس

4
3
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
بله
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

پرچین