گیاه Illicium floridanum

Illicium floridanum
-
0
J.Ellis.
Aniseed Tree
1
Illiciaceae

عکس

2
2
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

برگ
گل