گیاه Incarvillea sinensis

Incarvillea sinensis
-
1
Lam.
-
1
Bignoniaceae

عکس

0.85
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پوست

استفاده خوراکی

برگ