گیاه Ipomoea pandurata

Ipomoea pandurata
-
2
(L.)G.Mey.
Wild Potato Vine
3
Convolvulaceae
Convulvulus candicans. C. panduratus.

عکس

3.5
0
-
بالا رونده چند ساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
مدر، ادرارآور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

دورکننده