گیاه Ipomoea purpurea

Ipomoea purpurea
نیلوفر، نیلوفر ارغوانی
2
(L.)Roth.
Common Morning Glory
0
Convolvulaceae
Pharbitis purpurea.

عکس

2.5
0
-
بالا رونده یکساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

توهم زا
ضد کرم
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)