گیاه Ipomoea tricolor

Ipomoea tricolor
نیلوفر پیچ
1
Cav.
Morning Glory
0
Convolvulaceae
I. rubrocaerulea. Pharbitis rubrocaerulea. P. tricolor.

عکس

5
0
-
بالا رونده چند ساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

توهم زا