گیاه Iris pseudacorus

Iris pseudacorus
زنبق مردابی، زنبق زرد
2
L.
Yellow Flag
1
Iridaceae

عکس

1.5
2
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض
قاعده آور
قی آور
مسکن دندان درد
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه

قسمت مورد استفاده

ریشه
گل

سایر موارد استفاده

اسانس
تانین
جوهر
ماده رنگ