گیاه Jeffersonia dubia

Jeffersonia dubia
-
2
(Maxim.)Benth.&Hook.
-
0
Berberidaceae

عکس

0.3
0.2
-
چندساله
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
سرطان
مقوی معده