گیاه Juglans ailanthifolia cordiformis

Juglans ailanthifolia cordiformis
-
1
(Makino.)Rehder.
Heartseed Walnut
4
Juglandaceae

عکس

20
15
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پوست
دافع سنگ ادراری
ضد کرم
قابض
قفسه سینه
کلیه
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
علف کش
ماده رنگ