گیاه Juglans californica

Juglans californica
-
1
S.Watson.
California Walnut
2
Juglandaceae

عکس

0
0
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خونساز

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
چوب
علف کش