گیاه Juglans cathayensis

Juglans cathayensis
-
0
Dode.
Chinese Walnut
3
Juglandaceae

عکس

20
20
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

علف کش