گیاه Juglans hindsii

Juglans hindsii
-
0
Jeps. ex R.E.Sm.
Hind's Black Walnut
3
Juglandaceae

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
چوب
علف کش
ماده رنگ