گیاه Juglans regia

Juglans regia
گردو
3
L.
Walnut
4
Juglandaceae

عکس

20
20
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پوست
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
تصفیه کننده خون، مصفای خون
تمیزکننده زخم
دافع سنگ ادراری
درمان با گل به روش باخ
سرطان
ضد التهاب
ضد درد
ضد کرم، کرم کش
قابض
قفسه سینه

استفاده خوراکی

بذر
چای
روغن
شیره
شیرین کننده

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پولیش
تانین
چوب
دورکننده
رنگ
روغن غیر خوراکی
علف کش
ماده رنگ
متفرقه
مراقبت از دندان