گیاه Juglans sinensis

Juglans sinensis
گردوی چینی
1
(DC.)Dode.
-
3
Juglandaceae
J. regia sinensis. DC.

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

علف کش