گیاه Juncus conglomeratus

Juncus conglomeratus
-
0
L.
-
0
Juncaceae

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
ساخت سقف
سبد