گیاه Juncus procerus

Juncus procerus
-
0
E.Mey.
-
0
Juncaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
بله
-
-
-

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
ساخت سقف
سبد