گیاه Juniperus occidentalis

رتبه خوراکی: 3
رتبه دارویی: 2
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Western Juniper
Author: Hook.f.
خانواده: Cupressaceae
نام های مترادف: J. pyriformis.
ارتفاع گیاه (متر) : 18
پهنای کانوپی (متر) : 0

فرم رشد : درخت
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : کند

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : بله
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: خیر
نوع گل: یک پایه
نحوه گرده افشانی: باد
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: تحمل بادهای قوی
میوه
آنتی سپتیک، گندزدا
تب بر
تسهیل کننده زایمان
خونساز
ضد درد، مسکن درد
ضماد
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
بخور دادن  
چوب  
روشنایی (مشعل)  
سبد  
سوخت  
فتیله/مواد آتش زا  
فیبر  
گردن بند  
متفرقه