گیاه Kinugasa japonica

Kinugasa japonica
-
0
(Franch.&Sav.)Tatew.&Suto.
Kinugasaso
1
Trilliaceae
Trillium japonicum.

عکس

0.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه