گیاه Knightia excelsa

Knightia excelsa
-
0
R.Br.
Rewarewa
1
Proteaceae

عکس

20
4
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

شهد

سایر موارد استفاده

چوب