گیاه Laburnum alpinum

Laburnum alpinum
-
1
(Mill.)Bercht.&J.Presl.
Scotch Laburnum
0
Leguminosae
Cytisus alpinus.

عکس

5
6
خزان کننده
درخت
سریع
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

صفرا آور
متفرقه
مسهل (شدید)

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب