گیاه Laburnum anagyroides

Laburnum anagyroides
درخت پروانه
1
Medik.
Laburnum
0
Leguminosae
L. vulgare. Cytisus laburnum.

عکس

6
6
خزان کننده
درخت
سریع
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قفسه سینه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
چوب
حشره کش