گیاه Lachnanthes carolina

Lachnanthes carolina
-
2
(Lam.)Dandy.
Red Root
0
Haemodoraceae
L. tinctoria.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سرطان
قابض
محرک و آرام کننده اعصاب
مخدر
مقوی، تونیک
هومئوپاتی