گیاه Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica
توری، درختچه توری
2
L.
Crepe Myrtle
0
Lythraceae

عکس

5
5
خزان کننده
درختچه
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
قابض
قابض خونریزی
محرک
مدر، ادرارآور
مسهل (تخلیه رقیق فراوان)
مسهل (شدید)

سایر موارد استفاده

چوب