گیاه Laportea bulbifera

Laportea bulbifera
-
0
(Siebold.&Zucc.)Weddel.
-
2
Urticaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

فیبر