گیاه Laportea canadensis

Laportea canadensis
-
1
(L.)Wedd.
Canadian Wood Nettle
3
Urticaceae
Urtica canadensis.

عکس

1
1
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تسهیل کننده زایمان
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

فیبر