گیاه Laportea macrostachya

Laportea macrostachya
-
0
(Maxim.)Ohwi.
-
3
Urticaceae

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

فیبر