گیاه Lardizabala biternata

Lardizabala biternata
-
0
Ruiz.&Pav.
Zabala Fruit
3
Lardizabalaceae

عکس

3.5
0
همیشه سبز
بالا رونده
-
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

فیبر