گیاه Laser trilobum

Laser trilobum
-
0
(L.)Borke.
Gladich
2
Umbelliferae
Siler trilobum. Crantz.

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
ساقه
نوشیدن

قسمت مورد استفاده

بذر

سایر موارد استفاده

اسانس