گیاه Lathyrus quinquenervius

Lathyrus quinquenervius
-
0
(Miq.)Litvin.
-
1
Leguminosae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ