گیاه Legousia speculum-veneris

Legousia speculum-veneris
آینه ونوس
0
(L.)Chaix.
Venus' Looking Glass
2
Campanulaceae
Specularia speculum.

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ