گیاه Lespedeza bicolor

Lespedeza bicolor
-
0
Turcz.
Lespedeza
3
Leguminosae

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
چای
گل

سایر موارد استفاده

بادشکن
تثبیت خاک
روغن غیر خوراکی
سبد