گیاه Lespedeza cyrtobotrya

Lespedeza cyrtobotrya
-
0
Miq.
-
1
Leguminosae

عکس

2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

سبد