گیاه Leymus racemosus

Leymus racemosus
-
0
(Lam.)Tzvelev.
Volga Wild Rye
3
Gramineae
E. giganteus. Vahl. Leymus racemosus. (Lam.)Tzvelev.

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
بله
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

بذر
ساقه

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
روغن غیر خوراکی