گیاه Ligusticum brachylobum

Ligusticum brachylobum
-
2
Franch.
-
0
Umbelliferae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پادزهر
خلط آور
ضد تب
ضد درد
قاعده آور
محرک تعریق