گیاه Ligusticum hultenii

Ligusticum hultenii
-
0
Fernald.
Hulten's Licorice Root
2
Umbelliferae
L. scoticum hultenii. (Fern.)Calder.&Taylor.

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه