گیاه Ligusticum mutellina

Ligusticum mutellina
-
1
(L.)Crantz.
Mountain Lovage
1
Umbelliferae
Aethusa mutellina. Meum mutallina.

عکس

0.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ
چای