گیاه Ligusticum scoticum

Ligusticum scoticum
-
2
L.
Scottish Lovage
3
Umbelliferae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
بوبر
ضد نفخ
محرک

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
ریشه
ساقه

قسمت مورد استفاده

گیاه