گیاه Ligustrum vulgare

Ligustrum vulgare
مندارچه، برگ نو
1
L.
Privet
0
Oleaceae

عکس

3
3
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
بله
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
بهبود دهنده زخم
تمیزکننده زخم
قابض

سایر موارد استفاده

جوهر
چوب
زغال چوب
سبد
ماده رنگ