گیاه Lilaea subulata

Lilaea subulata
-
0
Kunth.
-
0
Juncaginaceae

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

جاروب
ساخت سقف