گیاه Liriope muscari

رتبه خوراکی: 2
رتبه دارویی: 1
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Lilyturf
Author: (Decne.)L.H.Bailey.
خانواده: Convallariaceae
نام های مترادف: L. platyphylla.
ارتفاع گیاه (متر) : 0.3
پهنای کانوپی (متر) : 0.45

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : کند

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: -
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
ریشه
ضد التهاب
قفسه سینه
محرک
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک
پوشش زمین