گیاه Lithocarpus densiflorus

Lithocarpus densiflorus
-
1
(Hook.&Arn.)Rehder.
Tanbark Oak
2
Fagaceae
Pasania densiflora. Quercus densiflora.

عکس

10
10
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
قابض
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
سوخت
ماده رنگ
نگهدارنده