گیاه Lithocarpus edulis

Lithocarpus edulis
-
0
(Makino.)Nakai.
-
1
Fagaceae
Pasania edulis. Quercus edulis. Q. glabra. non Thunb. Q. laevigata. non Bl.

عکس

9
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر