گیاه Lithocarpus glaber

Lithocarpus glaber
-
0
(Thunb.)Nakai.
Japanese Oak
1
Fagaceae
Pasania glabra. (Thunb.)Oerst. Quercus glabra. Thunb.

عکس

7
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر