گیاه Lithospermum caroliniense

Lithospermum caroliniense
-
1
(Walter.)MacMill.
Hairy Puccoon
0
Boraginaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم

سایر موارد استفاده

ماده رنگ